دریافت فایل روز دوم کارگاه مراقبتهای پرستاری در دیالیز

دریافت فایل روز دوم کارگاه مراقبتهای پرستاری در دیالیز
روز دوم کارگاه
صافی

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳