دریافت فایل روز اول کارگاه مراقبتهای پرستاری در همودیالیز

دریافت فایل روز اول کارگاه مراقبتهای پرستاری در همودیالیز
روز اول کارگاه
دریافت فایل آناتومی و فیزیولوژی
دریافت فایل اساس دیالیز
دریافت فایل دسترسی عروقی

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳