دریافت فایل روز اول کارگاه مراقبتهای پرستاری در دیالیز-اسفندماه ۱۳۹۱

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳