دریافت فایلهای کارگاه اسفندماه مراقبتهای پرستاری در دیالیز

دریافت فایل های کارگاه مراقبتهای پرستاری در دیالیز(اسفندماه)
 آناتومی و فیزیولوژی
راهنمای دستیابی عروقی
آنتی کوگولیشن
بیمارانCKD
هایپوتنشن
کاتتر
 

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳