درخواست جمع آوری کیت غیر مجاز free Estriol

جهت دریافت اطلاعیه مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت در خصوص درخواست جمع آوری کیت غیر مجاز free  Estriol محصول کمپانی (RD (ratio diagnostics به قسمت زیر مراجعه نمایید.

دریافت نامه

دریافت نامه معاون محترم درمان

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳