خطاهاي دندان پزشکي و قانون

khataزندگي حرفه اي با مجموعه اي از مقررات و قوانين بهم آميخته است. در هر يك از مشاغل پذيرفته شده اجتماعي، توفيق نصيب كساني مي شود كه علم و آگاهي بيش تري بر مقررات و قوانين حاكم بر شغل و حرفه و تخصص خود دارند و در پرتو  اين آگاهي مي توانند با مسائل طرح شده در محيط شغلي و اجتماعي درست برخورد كنند. به عبارت ديگر، هرچند توفيق افراد با درجه دانش و تخصص آن ها ارتباط دارد، اما علم بر مقررات و قوانين حاكم بر شغل و حرفه ا ي كه انتخاب مي كنند، عامل عمده در تعيين سرنوشت شغلي است. زيرا، به آن ها اجازه مي دهد تا از ديدگاه وسيع تري بر امور شغلي خود نگريسته و از قدرت پيش بينيِ بيش تري بهره مند شوند و آينده نگري را بر ساير امتيازات علمي و تخصصي خود بيفزايند.

 دریافت متن خطاهاي دندان پزشکي و قانون

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳