جملات زیبا و انرژی بخش از حضرت دوست

 

زندگی کوتاه است..

 پس به زندگی ات عشق بورز..

خوشحال باش .. و لبخند بزن .. فقط برای خودت زندگی کن و..

 قبل از اینکه صحبت کنی » گوش کن

 قبل از اینکه بنویسی   » فکر کن

 قبل از اینکه خرج کنی   » درآمد داشته باش

 قبل از اینکه دعا کنی    » ببخش

 قبل از اینکه صدمه بزنی  » احساس کن

  قبل ازاینکه تنفرکنی » عشق بورز

زندگی این است ... احساسش کن، زندگی کن و لذت ببر

 

 

        تهیه و تنظیم/ دکتر شهین مرتجی

               مسؤل امور فرهنگی/ معاونت درمان اصفهان         

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳