جلسه هماهنگی درخصوص ویزیت و مشاوره مادران باردار

جلسه هماهنگی درخصوص ویزیت و مشاوره مادران باردار در روز شنبه مورخ ۹۷/۸/۲۶با حضور مدیر گروه زنان و سایر مدیران گروه های بالینی دانشکده پزشکی (گروه های رادیولوژی، ارولوژی، جراحی و عفونی) در معاونت درمان بر گزار گردید و درخصوص بهبود فرآیند ویزیت و مشاوره مادران باردار بحث و تبادل نظر انجام و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید.

 

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳