جلسه آموزشی تربیت ممیز جهت آزمایشگاههای تشخیص پزشکی

در این جلسه پیرامون اصول ممیزی بر اساس چک لیستهای ممیزی آزمایشگاه مرجع سلامت آموزشهای لازم داده شد.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳