جلسه کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات حکومتی

kooomi1روز دوشنبه ۲۹  مهرماه ، جلسه کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات حکومتی با حضور معاون درمان، رئیس سازمان نظام پزشکی ،و سایر اعضاء درمحل دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی تشکیل شد.

در این جلسه پرونده های تخلفات ارجاعی از معاونت درمان مطرح و پس از بررسی ۱۶  پرونده ،تخلف کلیه پرونده های مطروحه محرز و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید.
 
kooomi2

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳