جلسه کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات حکومتی

madeh 11 bahmanدر روز دوشنبه مورخ ۹/۱۱/۹۱ ساعت ۱۰ صبح جلسه کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات حکومتی با حضور معاون درمان، نماینده

سازمان نظام پزشکی ، نماینده معاونت غذا و دارو ، سرپرست سازمان تعزیرات حکومتی اصفهان و سایر اعضاء در محل دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی تشکیل شد.در این جلسه پرونده های تخلفات ارجاعی از معاونتهای درمان ،غذا و دارو  مطرح و پس از بررسی ۲۵  پرونده ، تخلف کلیه پرونده های مطروحه محرز و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید.
 
                    madeh 11 bahman

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳