جلسه کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات حکومتی

11__1122در روز دوشنبه مورخ ۲۷/۹/۹۱ ساعت ۱۰:۳۰ صبح جلسه کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات حکومتی با حضور معاون درمان، نماینده سازمان نظام پزشکی ، نماینده

معاونت غذا و دارو و سایر اعضاء در محل دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی تشکیل شد.در این جلسه پرونده های تخلفات ارجاعی از معاونتهای درمان ،غذا و دارو  مطرح و پس از بررسی ۲۶  پرونده ، تخلف کلیه پرونده های مطروحه محرز و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید
 

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳