جلسه هماهنگی مسئولین آموزش به بیمار استان اصفهان

1341567710424521710661115853212238997662
جلسه هماهنگی  مسئولین آموزش به بیمار استان اصفهان با حضور کلیه اعضاء آن در روز سه شنبه مورخ ۲۱/۹/۹۱ از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۰ صبح

در سالن شورای پزشکی معاونت درمان تشکیل گردید و در خصوص بررسی فرم آموزش به بیمار دریافت شده از مراکز درمانی بحث و تبادل نظر انجام شد و تصمیماتی اتخاذ گردید.
 
 

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳