جلسه شورای درمان

شورای درمانجلسه شوراي درمان در روز شنبه مورخ  ۲۵/۹/۱۳۹۱ با حضور معاون درمان ، مدير درمان و ساير اعضاء با تصويب سيزده مصوبه برگزار گرديد.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳