جلسه تعامل درون بخشی اداره نظارت بر درمان

img_4815111 جلسه تعامل درون بخشی اداره نظارت بر درمان، در تاریخ ۲۴/۱۱/۹۱ با حضور مدیر نظارت و اعتباربخشی

و امور پروانه ها،مسئولین و کارشناسان واحد های امور بیمارستان ها و رادیولوژی، رأس ساعت ۸:۴۵ برگزار و در خصوص موارد مرتبط با نظارت بر مراکز درمانی و اهمیت و جدیت در این امر بحث و تبادل نظر گردید.
 
IMG_4444

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳