جلسه ای در خصوص کلینیکهای ویژه دیابت باحضور معاون محترم درمان برگزار گردید

صبح روز دوشنبه مورخ ۳۰ مهر ماه ۹۷ جلسه ای به همت اداره امور بیماریها باحضور معاون محترم درمان،معاون محترم فنی مرکز بهداشت استان و کارشناسان مربوطه،رئیس محترم مرکز تحقیقات غدد ومتابولیسم ،مدیرمحترم اداره امور بیماریها وکارشناس محترم امور بیمارستانی این معاونت،برگزار گردید ودر جلسه در خصوص تجهیز و گسترش کلینیکهای ویژه دیابت و فعال نمودن کلینیکهای دیابت غیر فعال بحث وتبادل نظر انجام شد .

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳