جلسه سکته حاد قلبی (۲۴۷)

در جهت ارتقای کیفیت اجرای برنامه ملی سکته حاد قلبی (۲۴۷) و برنامه ریزی های لازم جهت دستیابی به اهداف مورد نظر ، جلسه در تاریخ ۲۷/۸/۹۷ ساعت ۸ صبح با حضور اورژانس پیش بیمارستانی و فوکال پوینت های علمی و اجرایی مراکز مجری برگزار و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

 

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳