برگزاری جلسه آموزشی نسل سوم اعتباربخشی ملی

جلسه آموزشی نسل سوم اعتباربخشی ملی با حضور مدیرکل محترم دفتر نظارت و اعتباربخشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاون محترم فنی آن دفتر و تیم همراه، ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاون محترم درمان، مدیران ارشد بیمارستانی و کارشناسان ستادی منطقه هفت آمایشی کشور (اصفهان، چهارمحال بختیاری، یزد و کاشان) در تاریخ ۹۵/۸/۱ از ساعت ۸ صبح لغایت ۱۹ در سالن های ابن سینا و لقمان مرکز همایش های بین المللی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با هدف شفاف سازی استانداردهای اعتباربخشی و بهبود فرآیند استقرار استانداردها در مراکز درماتی برگزار گردید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳