جلسه آموزشي آشنايي با چك ليست هاي ارزيابي مراكز درمان سرپايي و محورهاي مرتبط

در تاريخ ۹۷/۲/۲۰ جلسه آموزشي با عنوان آشنايي با چك ليست هاي ارزيابي مراكز درمان سرپايي و محورهاي مرتبط در راستاي توانمندسازي كارشناسان نظارت معاونت درمان و شبكه هاي بهداشت و درمان تابعه با حضور آقاي دكتر كليدري و رئيس محترم اداره نظارت بر مراكز درمان سرپايي و مسئولين واحدهاي نظارت بر مطبها و موسسات پزشكي و نظارت بر مطبها و موسسات دندانپزشكي در سالن كنفرانس معاونت درمان برگزار گرديد و در خصوص اصول نظارت و چك ليست هاي ارزيابي مراكز و محورهاي موجود در چك ليست ها توضيحات مبسوطي ارائه گرديد.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳