جدول محاسبه شاخص های آموزش سال ۱۳۹۴( مراکز خصوصی ، خیریه و وابسته به ارگان ها و نهاد ها) در سال ۹۴

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳