تمام عمرم برای مهدی

mmmmmah
به ماه رویت قسم که جانااگر که باشم در ظهورت…
 
و گر تنم را حصار قبرم، میان دستان خود فشارد…
 
زمانه با داغ دوری توگدازد این قلب چاک چاکم
 
دوباره سر بر ره تو سایمبه جانب پرچم تو آیم
 
به حسرت روی تو بمیرم… و خون زخم‌های شکفته من…
به پیش پایت چنین نگارد…
 
تمام عمرم برای مهدیشود وجودم فدای مهدی
 
سپاس گویم خدای مهدیشنیدم آخر ندای مهدی
 
تمام عمرم فدای مهدی
 
تهیه وتدوین/ دکتر مرتجیمسؤل امور فرهنگی/معاونت درمان  

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳