تقویم آزمون های الکترونیکی مهرماه ۱۳۹۵

جهت دریافت تقویم آزمون های الکترونیکی گروه توسعه آموزش و بهسازی مدیریت محترم توسعه سازمان در مهرماه کلیک نمایید.به منظور تهیه کتاب آزمون حق الناس می توانید به واحد تایپ و تکثیر واقع در ستاد مرکزی ، مقابل ساختمان شماره ۲ به شماره تلفن ۳۷۹۲۳۹۹۹ مراجعه نمایید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳