تقسیم نیروهای تخصصی ضریب کا توسط گروه توسعه نیروی انسانی پزشکی

 

تقسیم نیروهای تخصصی ضریب کا جدیدالورود (سال ۹۵) از تاریخ ۲۴/۰۸/۹۵  توسط گروه توسعه نیروی انسانی پزشکی و تخصصی معاونت درمان و به منظور فعالیت در مراکز درمانی تابعه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان آغاز شده و تا پایان وقت اداری ۲۷/۰۸/۹۵ پایان می پذیرد.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳