تغییر زمان برگزاری آزمون آیین نامه اداری استخدامی ویژه مسئولین محترم رسته های اداری مالی

attentionبدینوسیله به اطلاع رؤسا، مدیران و مسئولین محترم رسته های اداری مالی معاونت درمان می رساند، زمان برگزاری آزمون الکترونیکی «آشنایی با آیین نامه اداری استخدامی» که قبلاً روز یکشنبه مورخ ۲۳/۷/۹۱ اعلام گردیده بود، به روز دوشنبه مورخ ۲۴/۷/۹۱ ساعت ۱۲-۱۱:۳۰ موکول گردید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳