تعرفه گذاری سرویس اداره کنترل درد و درمان تغذیه طبی

99جهت دریافت بند ۱۰ مصوبه ششمین جلسه هیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در خصوص تعرفه گذاری سرویس اداره کنترل درد و درمان

تغذیه طبی به این قسمت مراجعه نمایید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳