تعرفه های توانبخشی (گفتار درمانی ، کار درمانی و شنوایی سنجی)مطابق با ویرایش سوم

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳