تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی بخش دولتی ، عمومی غیر دولتی ، خصوصی و خیریه سال ۱۳۹۵

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳