تعرفه انجام پاپ اسمیر درمراکز بهداشتی درمانی

99 جهت دریافت تعرفه انجام پاپ اسمیر درمراکز بهداشتی درمانی  ادامه مطلب مراجعه نمایید

دریافت تعرفه انجام پاپ اسمیر درمراکز بهداشتی درمانی

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳