جلسه ای درخصوص بیماریهای واگیر حجاج

صبح روز سه شنبه مورخ ۹۷/۵/۳۰ ساعت ۸/۳۰  جلسه ای به همت اداره امور بیماریها با حضور جناب آقای دکتر فارسی و جناب آقای دکتر شیرانی مدیر محترم امور بیماریها و مراکز تشخیصی و درمانی و سرکار خانم دکتر فرید و سر کار خانم امینی و  کلیه فوکال پوینت های عفونی اجرایی کلیه بیمارستانهاو شبکه های بهداشت در این معاونت برگزار و درخصوص بیماریهای واگیر حجاج بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳