بهداشت حرفه ای در دندان پزشکی

pic.dentalتردیدی نیست که کارکرد صحیح هر جامعه در گرو سلامت تک تک افراد آن است. ابتلاء به هر بیماری، جدا از هزینه های مادی و معنوی آن موجب تحمیل هزینه هایی کلی به جامعه می شود. از طرف دیگر ارایه خدمات درمانی، که فی نفسه ارزشمند است، خطراتی را بدنبال دارد. در طی ارایه این خدمات تماس احتمالی با عوامل گوناگون بیماریزا، به خصوص میکروارگانیسم های موجود در خون سبب ایجاد بیماری هایی می شود که بعضاً حتی حیات فرد را در معرض مخاطره قرار می دهند.
 

دریافت متن بهداشت حرفه ای در دندان پزشکی
 

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳