بسته آموزشی معاونت درمان درسال ۹۲

announcement9با توجه به نیاز سنجی آموزشی انجام شده در انتهای سال ۱۳۹۱،اولویت بندی و تحلیل نتایج آنها بسته آموزشی

معاونت درمان در سال ۱۳۹۲ تدوین شده است. رابطین محترم آموزشی معاونت درمان ،جهت دریافت بسته آموزشی مذکورکلیک نمایید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳