برگزاری سمیناریک روزه آموزش و بازآموزی طب انتقال خون

سمیناریک روزه آموزش و بازآموزی طب انتقال خون،روز یکشنبه مورخ۱۱/۹/۹۷ از ساعت ۸ صبح لغایت ۱۴ در سالن اجتماعات معاونت درمان با حضور اساتید سازمان انتقال خون برگزار گردید. پرسنل شاغل در بانک خون و مسئولین فنی کلیه مراکز بیمارستانی تحت پوشش به عنوان گروه هدف در نظر گرفته شد.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳