برگزاری دوره آموزشی آشنایی با سیستم اطلاعات بیمارستانی ۳

دوره  آموزشی آشنایی با سیستم اطلاعات بیمارستانی ۳ به همت کارشناسان آمار و مدارک پزشکی معاونت درمان در روزهای شنبه و یکشنبه مورخ ۶و۷/۹/۹۵ در سالن الکترونیک کتابخانه دانشکده پزشکی با حضور کارشناسان آمار و مدارک پزشکی

بیمارستانهای دانشگاهی ، خصوصی و سایرنهادهای استان برگزار گردید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳