برگزاری کمیته مسئولین آموزش به بیمار

2کميته هاي مسئولين آموزش به بيمار با حضور اعضاء آن در روز دوشنبه مورخ     ۹/۱۱/۹۱ از ساعت ۸ الي ۱۱:۳۰ در

سالن شوراي پزشکي معاونت درمان برگزار گرديد. در اين کميته چالش هاي اجراي آموزش به بيمار  مطرح و چک ليست ارزيابي رابطين آموزش به بيمار  طراحي گرديد، همچنين در خصوص تهيه رسانه هاي آموزش به بیماربحث و تبادل نظر انجام گرفت.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳