برگزاری مجدد آزمون مدیریت عمومی ویژه رؤسا و مدیران مراکز درمانی

azmoon_moditranباتوجه به اهمیت توسعه و توانمندسازی مدیران حوزه درمان، در راستای استانداردهای اعتباربخشی بیمارستان ها واحد آموزش معاونت درمان اقدام به برگزاری مجدد آزمون "مدیریت عمومی" در قالب ۴۰ ساعت آموزش ضمن خدمت نموده است.

شایان ذکر است آزمون مذکور در اوایل آذرماه سالجاری جهت کلیه مدیران شاغل در بیمارستان ( رئیس بیمارستان، مدیر بیمارستان، مدیر خدمات پرستاری، سرپرستاران، سوپروایزرها، مسئول زایشگاه و رئیس مدارک پزشکی ) که در سال ۹۰ موفق به گذراندن دوره مورد نظر نشده اند، برگزار می گردد.
منبع آزمون فوق؛ کتاب « مدیریت عمومی » دکتر سیدمهدی الوانی، چاپ چهل و سوم، نشر نی، سال ۹۰ می باشد .در ضمن اطلاعات بیشتر در خصوص محل برگزاری، ساعت و تاریخ دقیق آزمون متعاقباً اعلام می گردد.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳