برگزاری مجدد آزمون اصول مدیریت خدمات پرستاری ویژه مدیران پرستاری مراکز درمانی

a7261 واحد آموزش معاونت درمان در راستای استانداردهای اعتباربخشی بیمارستان ها و به منظور توسعه و توانمندسازی مدیران پرستاری شاغل در مراکز درمانی اقدام به برگزاری مجدد آزمون "اصول مدیریت خدمات پرستاری" نموده است. آموزش مورد نظر  بصورت خود آموز و در قالب آزمون در اواخر آذرماه سالجاری جهت کلیه مدیران پرستاری (مترون ، سوپروایزر و سرپرستار با مدرک حداقل لیسانس ) که در اردیبشهت ماه سالجاری موفق به گذراندن دوره  نشده اند، برگزار می گردد.

منبع آزمون فوق؛ کتاب « اصول مدیریت خدمات پرستاری» تالیف میر محمد حسینی می باشد.
 در ضمن اطلاعات بیشتر در خصوص محل برگزاری، ساعت و تاریخ دقیق آزمون متعاقباً اعلام می گردد..

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳