برگزاری دوره آموزشی تریاژESI در مراکز درمانی :

drman_9.jpg1با توجه به اهمیت ارتقاء کیفیت ارائه خدمات بالینی درمانی اورژانس بیمارستانی و ضرورت راه اندازی تریاژESI به منظور اولویت بندی بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس ،کلیه مراکز درمانی بایستی این دوره را برنامه ریزی وتا پایان بهمن ماه ۹۰ بر اساس سرفصل های موجود در نیاز سنجی اجرا نمایند .

 

دریافت فایل نیاز سنجی تریاژESI

 

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳