برگزاری جلسه طرح پایلوت هموفیلی

طرح پایلوت هموفیلیروزیکشنبه مورخ۲۵/۴/۱۳۹۱جلسه طرح پایلوت هموفیلی باحضورکارشناسان معاونت غذاودارو،معاونت بهداشت درواحد بیماری های خاص معاونت درمان برگزار شد.دراین جلسه درخصوص چگونگی تهیه فاکتورهای خونی موردنیازبیماران هموفیلی تصمیم گیری شد.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳