برگزاری کنفرانس نقش پزشکان در اعتباربخشی

در راستای ارتقای دانش پزشکان عمومی و متخصص در زمینه استاندارد های اعتبار بخشی بیمارستان ها و مراکز آموزشی درمانی، کنفرانسی با عنوان" نقش پزشکان در اعتباربخشی" مورخ ۹۵/۰۷/۲۵ در سالن اجتماعات معاونت درمان توسط گروه توسعه نیروی انسانی پزشکی برگزار گردید و در خصوص مباحث اعتباربخشی سال ۹۵،اعتباربخشی آموزشی و نیز اهمیت ایمنی بیمار در اعتباربخشی سخنرانی شد.

دریافت فایل آموزشی آقای دکتر گلزاری ۱

دریافت فایل آموزشی آقاي دکتر گلزاری ۲

دریافت فایل آموزشی خانم دکتر صفازاده

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳