برگزاری کنفرانس اعتباربخشی از سوی امور متخصصین

 

در راستای ارتقای دانش پزشکان عمومی و متخصص در زمینه استاندارد های اعتبار بخشی بیمارستان ها و مراکز آموزشی درمانی، کنفرانسی با عنوان" نقش پزشکان در اعتباربخشی" مورخ ۹۶/۰۹/۱۲ در سالن کنفرانس معاونت درمان به همت امور متخصصین برگزار گردید و در خصوص دستورالعمل های اعتباربخشی ،اعتباربخشی آموزشی و نیز اهمیت ایمنی بیمار در اعتباربخشی سخنرانی شد. 

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳