برگزاری کنفرانس اخلاق و تعهد حرفه ای پزشکی به همت گروه توسعه نیروی انسانی پزشکی و تخصصی

در راستای ارتقای دانش پزشکان عمومی و متخصص مراکز آموزشی درمانی،بیمارستان ها و شبکه ها کنفرانسی با عنوان" اخلاق و تعهد حرفه ای جامعه پزشکی " مورخ ۹۶/۰۴/۲۱در قالب آموزش مداوم و اولویت ملی، در سالن اجتماعات معاونت درمان به همت گروه توسعه نیروی انسانی پزشکی و تخصصی برگزار گردید و در خصوص مباحث تعاریف،فلسفه و ضرورت های اخلاق پزشکی،حرفه ای گری،آغاز و پایان حیات،رازداری،رضایت آگاهانه و حقیقت گویی سخنرانی شد.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳