برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت پروژه های بیمارستانی (ویژه کارشناسان بهبود کیفیت)

امروز ۱۶شهریور ماه ۱۳۹۵ کارگاه آموزشی مدیریت پروژه های بیمارستانی در سالن مجلات الکترونیک دانشکده پزشکی جهت کارشناسان بهبود کیفیت مراکز درمانی و کارشناسان معاونت توسط اداره نظارت بر خدمات بستری برگزار گردید.

در این جلسه جناب آقای دکتر شیخ ابومسعودی تدریس مباحث مدیریت پروژه های بیمارستانی را بصورت تشریحی توضیح وسپس بصورت عملی کار با نرم افزاررا ارائه دادند

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳