برگزاری کارگاه آموزشی ثبت سامانه برنامه نظام مراقبت مرگ کودکان ۵۹-۱ ماهه

در راستای توانمند سازی کارشناسان برنامه نظام مراقبت مرگ کودکان ۵۹-۱ ماهه مراکز درمانی استان، کارگاه یک روزه آموزش ثبت سامانه نظام مراقبت مرگ کودکان ۵۹-۱ ماهه در روز پنج شنبه مورخ ۳۱/۳/۹۷ در سالن کنفرانس معاونت درمان برگزار گردید. در این جلسه ضمن تأکید بر اجرای دستورالعمل برنامه مذکور در سطح مراکز درمانی در خصوص نحوه صحیح ورود اطلاعات مربوط به موارد مرگ کودکان در سامانه آموزش های لازم ارائه گردید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳