برگزاری کارگاه ۲ روزه آنالژزی در زایمان

در راستای توانمندسازی و ارتقای مهارت پزشکان و ماماها در خصوص زایمان بی درد، کارگاه دو روزه زایمان بدون درد به همت اداره مامایی جهت متخصصین بیهوشی، زنان و زایمان و کارشناسان مامایی شاغل در مراکز درمانی استان در تاریخ ۳۰/۸/۹۷ لغایت ۱/۹/۹۷ در سالن کنفرانس معاونت درمان برگزار گردید. در این جلسه ضمن ارائه مطالب آموزشی، کلیه مطالب ارائه شده با حضور مدرسین و فراگیران به صورت عملی نیز آموزش داده شد.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳