جلسه توجیهی مدیران و کارشناسان IPD و اعتباربخشی مراکز درمانی دولتی

جلسه توجیهی مدیران، کارشناسان IPD (دپارتمان بیماران بین الملل) و اعتباربخشی مراکز آموزشی درمانی تحت پوشش دانشگاه در روز سه شنبه تاریخ ۹۸/۴/۱۸ در این معاونت برگزار گردید. دراین جلسه مدیر درمان بر راه اندازی دپارتمان بیماران بین الملل در مراکز درمانی به عنوان اولویت وزارت متبوع و دانشگاه تاکید نمودند و به دستور ریاست محترم دانشگاه به انجام هرچه سریعتر این مهم پرداختند. درادامه راه اندازی سایت به عنوان مهمترین امر در پیشبرد و ارتقاء قلمداد شد و مقرر گردید تعرفه های درمانی اعمال قابل انجام به صورت گلوبال در سایت مراکز بارگذاری گردد. همچنین شرایط فیزیکی مورد نیاز نیروهای تخصصی و غیر تخصصی و فرایندها درقالب آیین نامه های مربوطه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳