برگزاری جلسه آموزشی پیشگیری از انتقال ویروس HIV از مادربه نوزاد

در راستای اجرای "برنامه ملی استراتژیک کنترل عفونت HIV و پیشگیری از انتقال ویروس از مادر به نوزاد" در روز دوشنبه مورخ ۱۵/۵/۹۷، با همکاری معاونت بهداشتی جلسه آموزشی جهت سوپروایزرهای آموزشی و مامایی، مسئولین بلوک زایمان و کنترل عفونت بیمارستانها در معاونت درمان برگزار گردید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳