برگزاری جلسه آموزشی اصول ارزیابی و نظارت مبتنی براستانداردها ، قوانین و مقررات ( در مراکز درمانی سرپایی و بستری)

نظر به اهمیت موضوع نظارت و بازرسی در راستای ارزیابی میزان تحقق ماموریت ها، مبتنی بر سیاست های وزارت محترم متبوع و دانشگاه و به منظور ایجاد هماهنگی در امور ارزیابی امروز پنج شنبه مورخ ۲۶ بهمن ماه سال ۱۳۹۶ جلسه آموزشی اصول ارزیابی و نظارت مبتنی براستانداردها ،  قوانین و مقررات ( در مراکز درمانی سرپایی و بستری) با حضور ریاست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، معاون درمان ، قائم مقام معاون درمان ، نماینده مدیریت حراست ،ریاست اداره بازرسی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مدیران و روسای ادارات و واحدهای معاونت درمان و کلیه کارشناسان نظارتی از ساعت ۸ لغایت ۱۲ در محل سالن اجتماعات معاونت درمان برگزار گردید. در این جلسه ریاست محترم دانشگاه تاکید ویژه ای بر اجرای فرآیندهای نظارتی مبتنی بر قوانین و مقررات ابلاغی از سوی وزارت محترم متبوع نمودند و در ادامه جلسه جایگاه نظارت بر درمان و  تاثیر فرآیند نظارت بر تعالی خدمات بالینی،تبیین و در خصوص قوانین و مقررات حاکم بر نظارت از دیدگاه اداره بازرسی و مدیریت حراست مطالبی ایراد گردید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳