برگزاري چهارمين کميته مسئولين آموزش به بيمار

committeeچهارمين کميته مسئولين آموزش به بيمار  با حضور اعضاي آن در روز شنبه مورخ ۹۱/۱۰/۱۶ از ساعت ۸ الي ۱۰:۳۰

صبح در سالن شوراي پزشکي معاونت درمان تشکيل گرديد. در کميته مذکور فرم آموزش به بيمار  بر اساس استانداردهاي اعتباربخشي جهت کليه مراکز درماني مورد بازبینی قرار گرفت و شد و شرح وظايف افراد مرتبط با فرایند آموزش به بیمار (رابطین،سوپروایزر های آموزشی ،بالینی و...)تعریف گرديد.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳