برگزاري كارگاه توسعه كاربردفرآيند پرستاري

untitled98كارگاه دو روزه "توسعه كاربرد فرآيند پرستاري در بالين"در تاريخ ۱۹ الي ۲۰ دي ماه از ساعت ۸ لغايت ۱۳با شش

امتياز آموزش مداوم توسط دانشكده پرستاري و مامايي با همكاري نظام پرستاري و اداره پرستاري معاونت درمان جهت گروه كارشناس ، كارشناس ارشد و دكتري پرستاري برگزار مي گردد.جهت دريافت بروشور برنامه كليك نماييد.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳