برگزاري سومين کميته مسئولين آموزش به بيمار

سومین کمیته آموزش به بیمارسومين کميته مسئولين آموزش به بيمار  با حضور کلیه اعضای آن در روز سه شنبه مورخ ۱۲/۱۰/۹۱ از ساعت ۸

الي ۱۰:۳۰ صبح در سالن شوراي پزشکي معاونت درمان تشکيل گرديد و در خصوص اصلاح فرم آموزش به بيمار  بر اساس استانداردهای  اعتباربخشی و  تعيين شرح وظايف رابطين آموزش به بيمار مراکز  درماني استان بحث و تبادل نظر انجام شد و تصميماتی اتخاذ گرديد.
bimar2 
 

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی اصفهان

خیابان آیت الله قدوسی (آپادانااول) تلفن:۳۶۶۱۹۶۶۱  فاکس:۳۶۶۱۲۱۹۳